MenuOndersteuning Mantelzorg

Ontdek

Mantelzorg versterkt

Er even helemaal tussen uit. Je accu opladen, genieten van elkaar of simpelweg even je gedachten de vrije loop laten gaan. Iedereen heeft daar behoefte aan. Zeker in drukke tijden. Voor veel mantelzorgers is even vrijaf echter helemaal niet zo gewoon.

Mantelzorgers ervaren veel drempels om de zorg te delen. Er zijn emotionele drempels. Maar heel vaak is er ook geen passende oplossing of zijn er voor zorgrespijt ingewikkelde aanvraagprocedures en hoge kosten.

Zorgrespijt is een netwerkorganistie van specuialisten in de informele zorg. Wij ondersteunen gemeenten en organisaties bij hun dienstverlening aan mantelzorgers. Doel is het versterken van de mantelzorg, het voorkomen van uitval en dat er dure (formele)zorg moet worden ingezet.

onderzoek | advies | ontwikkeling

Onze diensten

Afhankelijk van uw specifieke situatie en vraag bieden wij verschillende diensten aan: onderzoek, advies, ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Hieronder enkele voorbeelden van onze activiteiten.

 • Gastlessen in Amerikaanse schoolbus
 • Jongerenpanel
 • Bewustwording & Ondersteuning
Lees verder...

 • Inzichtelijk maken
 • Innoveren
 • Inspireren
 • Inplementeren
Lees verder...

 • Grenzen en verantwoordelijkheden
 • Rol en taakopvatting
 • Casuïstiek
 • Tips en handreikingen
Lees verder...

 • Van en voor mantelzorg
 • Bewustwording & Empoweren
 • Grip op eigen situatie en vraag
 • Tips en informatie
 • Professionele begeleiding
Lees verder...

 • Kansen vrijwillige inzet
 • Innovatieve oplossingen
 • Samenwerking binnen de keten
 • Heldere (financierings) afspraken
Mail ons

De praktijk

 • Author image
  Zorgen voor jezelf

  Ik heb een cursus gevolgd, Zorgen en Loslaten. Daar heb ik veel aan gehad. Ik kreeg het inzicht dat ik beter voor mijzelf moet zorgen, ik voel mij nu beter in mijn vel zitten en kan het mantelzorgen nu beter aan.

 • Author image
  Mantelzorg Theater

  In de krant stond een theatervoorstelling over mantelzorg. Dat is mij heel erg bijgebleven. Vanaf dat moment heb ik hulp gezocht en ben ik in contact gekomen met het steunpunt mantelzorg.

 • Author image
  vrij en ontspannen

  Ik kan moeilijk lang van te voren afspraken maken omdat de situatie van mijn man niet voorspelbaar is. Met wat meer tijd voor mezelf zou ik alles doen op mijn eigen tijd, bijvoorbeeld als ik naar bed wil, als ik wil winkelen of naar een verjaardag. Dat geeft zo'n vrij en ontspannen gevoel!

Effectieve mantelzorgondersteuning

Vier bouwstenen

Een kwart van de mantelzorgers heeft behoefte aan zorgrespijt. Maar welke ondersteuning is effectief, welke organisaties kunnen daarbij een rol spelen en hoe zorgt u dat mantelzorgers daar ook daadwerkelijk gebruik van maken?

Wij helpen gemeenten en organisaties bij de realisatie van effectieve mantelzorgondersteuning.

Inzichtelijk maken

Mantelzorg staat volop in de belangstelling, toch herkennen maar weinig mensen zich hierin. Het tijdig identificeren en ondersteunen van mantelzorg voorkomt uitval en dat er dure zorg moet worden ingezet.

Met ons onderzoek krijgt u inzicht in de vraag naar ondersteuning. Bovendien is het een goede start voor bewustwording. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

Innoveren

Met alle veranderingen in de zorg en in het sociaal domein neemt de vraag toe naar ondersteuning thuis, met name in complexe zorgsituaties. Nadrukkelijk wordt daarbij een beroep gedaan op de eigen sociale omgeving van zorgvragers. Dit vraagt om nieuwe oplossingen.

Voor gemeenten en organisaties ontwikkelen wij innovatietrajecten als antwoord op de veranderende zorgwerkelijkheid.

Inspireren

De veranderingen in de zorg en in het sociaal domein roept nieuwe vragen op. Waar liggen bijvoorbeeld de grenzen van het vrijwilligerswerk? Welke rol heb je als professional en hoe verhoud je je tot de familie van cliënten?

Professionals en vrijwilligers maken wij bewust en ondersteunen wij bij hun taak en rolinvulling in relatie tot zorgvragers en hun mantelzorg.

Implementeren

Er zijn verschillende redenen waarom mantelzorgers geen gebruikmaken van ondersteuning, terwijl er wel behoefte is. Onbekendheid met de ondersteuningsmogelijkheden is een veelgehoorde reden, maar redenen zijn ook vraagverlegenheid en ingewikkelde procedures om in aanmerking te komen voor hulp.

Wij helpen bij een goede marketing en communicatiestrategie zodat uw diensten daadwerkelijk effectief worden ingezet.

Maillijst

Blijf geïnformeerd. Schijf u in voor onze maillijst.

Faq

Mantelzorg in Nederland

 • De meeste mensen (80%) helpen omdat ze dat graag doen of vanzelfsprekend vinden;
 • 10% van de mantelzorgers ondervindt een hoge belasting;
 • De geschatte waarde van mantelzorg ligt op 7 miljard euro;
 • 1 op de 5 werknemers combineren werk met mantelzorgtaken;
 • Ongeveer 25% gebruikt zorgrespijt;
 • Tussen de 12 tot 26% van de mantelzorgers heeft behoefte aan zorgrespijt.
 • Mantelzorg

  Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie :

  Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

  Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. De meeste mensen helpen omdat ze het graag doen of het vanzelfsprekend vinden. Een deel helpt omdat er niemand anders is, de hulpbehoevende het graag wil of om professionele zorg uit te stellen, zoals de opname in een verpleeghuis.

  Zorgrespijt

  Zorgrespijt is vervangende mantelzorg: tijdelijke en volledige overname van de zorg van een mantelzorger met het doel hem of haar vrijaf te geven. Dit kan voor een enkele keer zijn, maar ook voor regelmatig terugkerende zorgovername. De opvang kan variëren van enkele uren tot vakantieopvang van enkele weken. Deze zorgrespijt is er in diverse soorten en maten: uit of thuis, voor specifieke groepen cliënten, vervangende zorg door mensen uit het eigen netwerk, zorgvrijwilligers of professionals.

  Vraag naar zorgrespijt

  Ongeveer een kwart van de mantelzorgers heeft behoefte aan zorgrespijt, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, 2015/16). Op de vraag waarom die extra respijt niet werd gerealiseerd geeft bijna 25% aan dat er geen goede ondersteuning beschikbaar was of dat er een wachtlijst was. Van de gewenste ondersteuning is de behoefte aan dagopvang het grootst, gevolgd door inzet van een vrijwilliger en gebruik van nachtopvang of een logeervoorziening.

  Doelgroepen

  De vraag naar zorgrespijt zien we met name toenemen in de thuissituatie. Het gaat hier bovendien om mantelzorg in chronische en veeleisende zorgsituaties. Wij onderscheiden daarbij de volgende doelgroepen:

  • Jeugd, waaronder de jongeren met verstandelijke beperking;
  • Mensen met psychiatrische problemen;
  • Ouderen, waarbij ouderdomsproblemen het dagelijks functioneren beperken of ziekten als Alzheimer.

  Het gaat hier om doelgroepen waarvoor decentralisaties en transities in de zorg grote gevolgen hebben op de mantelzorg, bijvoorbeeld door het wegvallen van dagbesteding of strengere indicatie voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

  Informatievoorziening

  Naast de aandacht die er nodig is voor passende zorgrespijt is het van belang dat mantelzorgers in dit aanbod hun weg weten te vinden. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het gebruik van zorgrespijt achterblijft op de behoefte die mantelzorgers aan zorgrespijt hebben. Als oorzaken worden genoemd dat mantelzorgers zich niet als zodanig herkennen, zorgrespijt een onbekend begrip is, de mogelijkheden van zorgrespijt onbekend zijn, mantelzorgers zorg moeilijk aan een ander over kunnen laten of dat het aanbod niet overeenkomt met de behoefte. Tenslotte wordt aan het begrip zorgrespijt vaak een negatieve betekenis gegeven, je maakt daar pas gebruik van als het echt niet anders kan.

  Cijfers

  • 1 op de drie Nederlanders geeft informele hulp (mantelzorg of vrijwillige hulp);
  • Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week;
  • De meeste mantelzorgers (80%) helpen omdat ze dat graag doen of vanzelfsprekend vinden. 17% helpt hun naaste om zo professionele zorg uit te stellen of te voorkomen;
  • 82% geeft aan dat het helpen een goed gevoel geeft;
  • 10% van de mantelzorgers voelt zich zwaar overbelast;
  • 10% kent niemand aan wie ze de zorg tijdelijk kunnen overdragen;
  • 37% vindt dat de thuiszorg of wijkverpleging onvoldoende oog heeft voor de mantelzorg;
  • 33% weet niet waar zij informatie, advies of ondersteuning kan vinden;
  • Tussen de 12 tot 26% van de mantelzorgers heeft behoefte aan zorgrespijt.

  Geraadpleegde bronnen: "Informele hulp: wie doet wat", Sociaal Cultureel Planbureau. Den Haag, december 2015.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over mantelzorg en onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  Ons team

  Betrokken & Professioneel

  Jan Anne van Dijk

  (+31) 6 24 71 66 13

  Mail

  Moniek Lommen

  (+31) 6 48 09 78 72

  Mail